Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στον Οίκο Υπερηλίκων Καλοκαιρινού

Δικαιώματα Ηλικιωμένων Γυναικών:

 •  Το δικαίωμα στη ζωή.
 • Το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή να μην υπόκεινται σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.
 • Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας.
 • Η ελευθερία από αυθαίρετη κράτηση.
 • Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.
 • Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
 • Το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς στέγης, τροφής και ρουχισμού.
 • Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, βοήθεια και προστασία.
 • Το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.
 • Το δικαίωμα της πλήρους και ενεργής συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας.
 • Το δικαίωμα της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ευημερία τους.
 • Το δικαίωμα του σεβασμού της ανθρώπινη αξιοπρέπειας και ευημερίας τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την οικονομική κατάσταση, τη θρησκεία, το φύλο.
 • Το δικαίωμα της προφύλαξής τους από κάθε μορφής οικονομική ή υλική κακοποίηση.
 • Το δικαίωμα της προφύλαξής τους από παραμέληση ή έλλειψη κατάλληλης προσοχής όσον αφορά στην παροχή υποστήριξης, φροντίδας ή θεραπείας.
ESCAPE