Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Επιστήμονας Ψυχικής Υγείας (κωδ. Θέσης: Ψυχολόγος)

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια γυναικεία Μη Κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα υπεράσπισης της Ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια εδώ και 21 χρόνια στην Κρήτη. Μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας του είναι τα η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων αντιμετώπισης της βίας, ή και την βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε στελέχη που θα πλαισιώσουν την ομάδα μας, και τα οποία θα συμμετέχουν στην καθημερινή μας λειτουργία, και θα συμμετέχουν στα έργα τα οποία υλοποιεί ο Σύνδεσμος. Το νέο στέλεχος θα αποτελεί μέρος της ομάδας μας και θα συμμετέχει με την επάρκεια του, τη δημιουργικότητα του στην υλοποίηση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων έργων τα οποία συν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλυτικότερα αναζητούμε Επιστήμονα Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγο) για πλήρη απασχόληση (40 ωρών εβδομαδιαίως) και για ορισμένο χρόνο 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.
Το στέλεχος που θα απασχοληθεί θα πρέπει να αναλάβει (καθήκοντά θέσης):
– Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου συν χρηματοδοτούμενου έργου(ων) σε ότι σχετίζεται με το αντικείμενο παρεμβάσεων σχετικά με την κακοποίηση κάθε μορφής αλλά και παρεμβάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
– Συμμετοχή στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης (μετά από εκπαίδευση)
– Οργάνωση ή και υποστήριξη (σε συνεργασία με την ομάδα του φορέα) εκδηλώσεων τοπικής και υπερ-τοπικής κλίμακας
– Τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του φορέα
– Θα πρέπει να συνεργάζεται με στελέχη φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Θα λειτουργεί και σε ξενόγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά)
– Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη και τον συντονιστή έργων του φορέα
– Θα παρακολουθεί θα κάνει έρευνα ή θα συμμετέχει στην έρευνα σχετικά με τη θεματική με την οποία απασχολείται
– Θα αποτελεί μέρος και της ομάδας ευαισθητοποίησης κοινού του φορέα
– Θα αναφέρεται στον Συντονιστή έργων και την Πρόεδρο Δ.Σ. του φορέα
– Θα συμμετέχει στην ομάδα οργάνωσης και υποβολής προτάσεων του φορέα
– Θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Το νέο μας στέλεχος θα πρέπει:
– Να είναι απόφοιτος σχολής Επιστημών Ψυχικής υγείας (Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, ΦΠΨ) (πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) με το οποίο παρέχει επαγγελματικό δικαίωμα.
– Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή Διδακτορικού τίτλου αποτελεί προτεραιότητα συνεργασίας.
– Να είναι άριστος(η) γνώστης της αγγλικής γλώσσας (διαπιστωμένη γνώση)
– Να έχει εμπειρία σε έρευνα
– Να έχει τη δυνατότητα χειρισμού όλων των εργαλείων Microsoft (διαπιστωμένη γνώση χειρισμού όλων των πακέτων Microsoft office)
– Να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Να διαθέτει ευχέρεια επικοινωνίας
– Να είναι δημιουργική προσωπικότητα με τη δυνατότητα να λειτουργεί σε χρονικές προθεσμίες.
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης με τη θεματική και τη δυναμική της κακοποίησης. Επιπλέον θα προσφέρεται μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, και συνεχή υποστήριξη στη διαρκή βελτίωση του στελέχους.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν συνημμένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια μικρή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kakopoiisi.gr (θεμα: ΣΨΥ).
Επιπλέον πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου δεν θα δοθούν.

ESCAPE