Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Θέση Εργασίας: Στέλεχος Επικοινωνίας (κωδ. Θέσης: ΣΕ)

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια γυναικεία Μη Κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα υπεράσπισης της Ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια εδώ και 20 χρόνια στην Κρήτη. Μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας του είναι τα η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων αντιμετώπισης της βίας, ή και την βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε στελέχη που θα πλαισιώσουν την ομάδα μας, και τα οποία θα συμμετέχουν στην καθημερινή μας λειτουργία, και θα συμμετέχουν στα έργα τα οποία υλοποιεί ο Σύνδεσμος. Το νέο στέλεχος θα αποτελεί μέρος της ομάδας μας και θα συμμετέχει με την επάρκεια του, τη δημιουργικότητα του στην υλοποίηση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων έργων τα οποία συν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλυτικότερα αναζητούμε Στέλεχος Επικοινωνίας για πλήρη απασχόληση και για ορισμένο χρόνο 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.
Το στέλεχος που θα απασχοληθεί θα πρέπει να αναλάβει (καθήκοντά θέσης):
– Την οργάνωση και διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του φορέα καθώς και των Ευρωπαϊκών έργων που διαχειρίζεται και συμμετέχει ο φορέας
– Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκάστοτε ενημερωτικής καμπάνιας αναφορικά με τις απαιτήσεις του φορέα και των ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχει ο φορέας
– Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που σχετίζεται με την επικοινωνία συν χρηματοδοτούμενου έργου(ων)
– Οργάνωση (σε συνεργασία με την ομάδα του φορέα) εκδηλώσεων τοπικής και υπερ-τοπικής κλίμακας
– Τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του φορέα
– Θα πρέπει να συνεργάζεται με στελέχη φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Θα λειτουργεί και σε ξενόγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά)
– Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη και τον συντονιστή έργων του φορέα
– Θα αποτελεί μέρος και της ομάδας ευαισθητοποίησης κοινού του φορέα
– Θα αναφέρεται στον Συντονιστή έργων και την Πρόεδρο Δ.Σ. του φορέα
– Θα συμμετέχει στην ομάδα οργάνωσης και υποβολής προτάσεων του φορέα
– Θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το νέο μας στέλεχος θα πρέπει:
– Να είναι απόφοιτος σχολής ΜΜΕ, Επικοινωνίας, Digital Marketing (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών). Η κατοχή μεταπτυχιακού αποτελεί προτεραιότητα συνεργασίας.
– Να διαθέτει ευχέρεια επικοινωνίας
– Να είναι άριστος(η) γνώστης της αγγλικής γλώσσας (διαπιστωμένη γνώση)
– Να έχει άριστη δυνατότητα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
– Να έχει τη δυνατότητα χειρισμού όλων των εργαλείων Microsoft (διαπιστωμένη γνώση χειρισμού όλων των πακέτων Microsoft office)
– Να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Να είναι δημιουργική προσωπικότητα
– Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε χρονικές προθεσμίες.

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης με τη θεματική και τη δυναμική της κακοποίησης. Επιπλέον θα προσφέρεται μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, και συνεχή υποστήριξη στη διαρκή βελτίωση του στελέχους.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν συνημμένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια μικρή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kakopoiisi.gr (θέμα: Σ Ε).
Υποβολή αιτήσεων έως 2/9/2021.
Επιπλέον πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου δεν θα δοθούν.

ESCAPE