ESCAPE BUTTON

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία»

     

          1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ       

 Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»,  ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Μαζί για την γυναίκα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)» και  την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διοργάνωσε ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς  και, θεματικά εργαστήρια επαγγελματιών που εμπλέκονται με το ζήτημα της ενδοοικογενειακής - ενδοσυντροφικής βίας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων οι οποίες υλοποιήθηκαν από το πρόγραμμα, καθώς και να παρουσιαστεί η βιωσιμότητα αυτών στη λειτουργία του φορέα. Γεγονός είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου, δημιούργησε σημαντική προστιθέμενη αξία η οποία εν μέρει κεφαλαιοποιείται από επόμενα έργα που ξεκίνησαν αλλά και από διαδικασίες και δράσεις προστιθέμενης αξίας τις οποίες και υλοποιεί ο φορέας σήμερα.

2.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

                Ο σχεδιασμός της Ημερίδας βασίστηκε σε 2 πυλώνες:

Α) την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναλυτικά του έργου:

- Δράση Συμβουλευτικής

- Δράση ευαισθητοποίησης παιδιών

- Δράση  οργάνωσης εθελοντών (μαρτυρίες εθελοντών)

- Δράσεις Ευαισθητοποίησης κοινού

- Παρουσίαση VIDEO & SPOT στο κοινό

- Παρουσίαση έκδοσης φορέα για την Κακοποίηση «ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ»

- Βιωσιμότητα αποτελεσμάτων έργου και παρουσίαση έργου «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

Β) Οργάνωση θεματικών εργαστηρίων επαγγελματιών σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής – ενδοσυντροφικής βίας

               

Ο σχεδιασμός των εργαστηριών βασίστηκε πάνω στα επιστημονικά συμπεράσματα που παράχθηκαν από τον πρακτικό οδηγό για την ενδοοικογενειακή/ενδοσυντροφική βία και για κάθε επαγγελματική ομάδα δόθηκε βάρος  σε μια διαφορετική σκοπιά αντιμετώπισης συμφώνα πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος. Η ήμερα διεξαγωγής των εργαστηριών ορίστηκε ως ήμερα διεξαγωγής της τελικής ημερίδας του προγράμματος (16/09/2015) με σκοπό την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος αλλά και την θέσπιση του θεωρητικού πλαισίου που θεωρήθηκε ιδιαίτερα βοηθητικό και ως ένα κομμάτι εισαγωγής για τα θεματικά εργαστήρια.

Για την συμμέτοχη στα θεματικά εργαστήρια προσκαλέστηκαν επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που εργάζονται σε φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες, δήμος, περιφέρεια, πρόνοια, συμβουλευτικός σταθμός Γενικής Γραμματείας Ισότητας κ.α.) σε ιδιώτες αλλά και σε τελειόφοιτους κοινωνικούς επιστήμονες. Επίσης έγινε επίσημη πρόσκληση στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου όπου προσκαλέστηκαν αστυνομικοί (7 γυναίκες αστυνομικοί που ασχολούνται με τα περιστατικά βίας στα αντίστοιχα τμήματα όπου εργάζονται) ενώ, για τους εκπαιδευτικούς στάλθηκε πρόσκληση στην Διεύθυνση Α΄ βάθμίας και Β΄ βάθμίας εκπαίδευσης Ηρακλείου. Η  ανταπόκριση ήταν σημαντική καθώς συμμετείχαν 16 κοινωνικοί επιστήμονες, 10 εκπαιδευτικοί, και 7 γυναίκες αστυνομικοί.

Αρχικά παρουσιάστηκε το έργο αναλυτικά, ενώ παρουσιάστηκε και το επόμενο έργο το οποίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του υφισταμένου και το οποίο χρηματοδοτείται από τα EEAGRANTS(ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου).  Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι επιμέρους δράσεις από τα στελέχη τα οποία επιφορτίστηκαν στην υλοποίηση τους, ενώ έγινε γόνιμος διάλογος με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα βασικά ευρήματα των δράσεων. 

Κυρίαρχο εύρημα είναι η αποτελεσματική οργάνωση των εθελοντών του φορέα, όπου παρουσιαστήκαν όλες οι διαδικασίες καθώς και δόθηκε έμφαση στην τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα και του εθελοντή στο πλαίσιο της συνεργασίας του. Σε αυτό το κομμάτι εθελοντές κλήθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στη δράση, όπου και ήταν εξαιρετικά θετική. Ο φορέας σήμερα έχει και διαχειρίζεται μια «δεξαμενή» 70 εθελοντών, ενώ υπάρχει πλήθος αιτήσεων οι οποίες θα δρομολογηθούν για εκπαίδευση και επιλογή εντός του 2016. 

Αναφορικά με τη Συμβουλευτική, έμφαση δόθηκε στην οργάνωση των διαδικασιών και την παραγωγή εργαλείων παρακολούθησης και διαχείρισης συμβουλευτικής (kitoftools). Οι εν λόγω διαδικασίες και εργαλεία αποτελούν σήμερα τα βασικά εργαλεία τα οποία και τα στελέχη χρησιμοποιούν στις συνεδρίες τους. Τονίζεται η πρόθεση του φορέα για πιστοποίηση των εν λόγω διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008.

Σχετικά με τη δράση ευαισθητοποίησης παιδιών αναλύθηκε η μεθοδολογία και τα αποτελέσματά της, ενώ τονίστηκε το σημαντικό πρόβλημα της πρόσβασης των φορέων στις σχολικές κοινότητες για την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων. 

                Παράλληλα, ζητήθηκε από επαγγελματίες (Αστυνομικοί, Ιατρικό προσωπικό στα ΤΕΠ, Δικηγόροι) να παρουσιάσουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιστατικά τα οποία καλούνται να διαχειριστούν. Από τις τοποθετήσεις τους προέκυψε το σοβαρό ζήτημα της διασύνδεσης των φορέων μεταξύ τους στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών, ενώ τονίστηκε από όλους τους παρόντες (αστυνομική Δ/νση Κρήτης, 7η ΥΠΕ, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου) η ανάγκη για συνεχή συνεργασία και την οργάνωση σεμιναρίων ή ακόμα και ομάδων διαχείρισης. Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου δεσμεύτηκε στην οργάνωση σεμιναρίων σε νοσοκομειακό – Ιατρικό προσωπικό με τη συνεργασία και αιγίδα της 7ης ΥΠΕ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την οργάνωση Θεματικής Ημερίδας σχετικά με την Απονομή Δικαίου  - Νομικά Ζητήματα σε περιστατικά  ενδοοικογενειακής Βίας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, και πιθανόν τη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, επιδιώκοντας και την παρουσία των Δικαστών του νομού Ηρακλείου. Ήδη ο φορέας προετοιμάζει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

                Παρουσιάστηκε το VIDEO & SPOTτα οποία παρήχθησαν από το έργο, ενώ παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα του έργου συνολικά αναφερόμενα στην προστιθέμενη αξία η οποία παρήχθη για το φορέα.

Επίσης παρουσιάστηκε η στρατηγική οργάνωσης της έκδοσης για την κακοποίηση από τη συντονίστρια ύλης, και παρουσιάστηκαν τα 3 βασικά μέρη του βιβλίου:

-          το θεωρητική πλαίσιο για την ενδο οικογενειακή Βία

-          Εγχειρίδιο επαγγελματιών

-          Οργάνωση Φορέων

Τέλος έλαβαν χώρα τα θεματικά εργαστήρια με Αστυνομικούς, εκπαιδευτικού και κοινωνικούς Επιστήμονες.


3. Αποτελέσματα –Βιωσιμότητα  

Στα αποτελέσματα της ημερίδας συγκαταλέγεται κυρίαρχα η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών με τους φορείς Δημοσίου τομέα στην πρόληψη και αντιμετώπισης της ενδο-οικογενειακής βίας σε τοπικό επίπεδο.

Είναι αναγκαίο οι υπηρεσίες του Δημοσίου (κοινωνικές δομές ΟΤΑ, Αστυνομία, Δικαστικό Σώμα, Υγειονομικές Υπηρεσίες στα νοσοκομεία) να έχουν στενή επικοινωνία, ενώ επίσης είναι αναγκαία η συνεκπαίδευση στελεχών διαφορετικών ειδικοτήτων (πχ αστυνόμοι, δικηγόροι , κοινωνικοί επιστήμονες, νοσοκομειακό προσωπικό) στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών.

Επιπλέον προκύπτουν ζητήματα αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών απονομής δικαίου, σε σοβαρά περιστατικά, κατά τα οποία «θύματα» και «θύτες» προχωρούν σε συμβιβασμό., εκμεταλλευόμενοι γραφειοκρατικές διαδικασίες ή ακόμα και την αδυναμία των «θυμάτων» να ολοκληρώσουν τη δικαστική διαδικασία.

Ανακοινώθηκε επίσης η πρόθεση του φορέα σε πρόσκληση εθελοντών οι οποίοι θα έχουν ειδικότητες Κοινωνικού Επιστήμονα (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν σε εθελοντική βάση στη διαχείριση περιστατικών του Συμβουλευτικού Κέντρου. Τέλος επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία οτυ φορέα με τον ΟΤΑ Ηρακλείου, αλλά και με γυναικείες οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν σε ζητήματα ισότητας στο Ηράκλειο. 

Σε ότι αφορά τα θεματικά εργαστήρια υπήρξαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Την αναγκαιότητα για ενιαία πρωτοκόλλα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
 • Την στενή συνεργασία της αστυνομίας με φορείς και οργανώσεις για την αντιμετώπιση της βίας
 • Την επιπλέον ευαισθητοποίηση των αστυνομικών κατά την πρώτη επαφή με θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Την αναγκαιότητα εκπαιδεύσεων, ενημέρωσης και, εργαστηριών για τους αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Για την ομάδα των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα κατέληξαν στα έξης συμπεράσματα:

 • Την ανάγκη ύπαρξης ενός πρωτοκόλλου που θα τους καθοδηγεί ως προς το πώς θα αντιμετωπίσουν την αποκάλυψη βίας από τους μαθητές/μαθήτριες
 • Την διασύνδεση με εξειδικευμένους φορείς και ειδικούς που θα τους υποστηρίζουν στην διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών
 • Την ανάγκη επίγνωσης των ορίων του ρολού του εκπαιδευτικού (π.χ ούτε ειδικός ψυχικής υγείας ούτε αμέτοχος θεατής)
 • Η χρησιμότητα του οδηγού για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς (τμήμα του όποιου παρουσιάστηκε στο εργαστήριο)  στην καθημερινή πρακτική τους και η αναγκαιότητα σεμιναρίων και εργαστηριών που θα δίνουν κατευθύνσεις ως προς την διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Τέλος, για την ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα έξης:

 • Η χρησιμότητα συνεχούς εκπαίδευσης  και επιμόρφωσης πάνω σε ζητήματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων
 • Η ανάγκη ανάπτυξης συμβουλευτικών θεραπευτικών δεξιοτήτων (ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή, βιωματικές ασκήσεις κλπ) έτσι ώστε να αποφευχθούν περιστατικά δευτερογενούς τραυματισμού. 
 • Η ανάγκη θέσπισης συμβουλευτικών  εργαλείων για την αξιοπιστία της συμβουλευτικής διαδικασίας
 • Η ολιστική και επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για την διασφάλιση της επανένταξης των γυναικών θυμάτων βίας
 • Η ανάπτυξη αμεροληψίας των συμβουλών 
 • Βιωματικές, εκπαιδευτικές και, εποπτικές διαδικασίας που να διευκολύνουν τους ειδικούς ψυχικής υγείας στο δύσκολο έργο τους άλλα και να τους προστατεύουν από επαγγελματική εξάντληση (Burnout)