ESCAPE BUTTON

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου


ΕΝΔΟ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (*)

Ο ρόλος των γυναικείων Οργανώσεων του Δημοσίου τομέα

Η ενδο οικογενειακή βία κατά των γυναικών στη σημερινή κοινωνία έχει αποκτήσει διαφορετικές διαστάσεις από ότι στο παρελθόν. Αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όλοι μας το έχουμε κατανοήσει καλύτερα, αναλύοντας τις ρίζες του, αλλά βελτιώνουμε ολοένα και περισσότερο τον τρόπο παρέμβασης αλλά και τις πολιτικές πρόληψης. 

Σήμερα κατορθώσαμε να μιλάμε περισσότερο για το θέμα, να επικοινωνούμε περισσότερο τις πολιτικές πρόληψης του φαινόμενου, όμως ειδικά στην κοινωνία της κρίσης πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα ώστε το φαινόμενο να περιοριστεί το δυνατόν περισσότερο.

Θεμελιώδης αντίληψη η οποία θα πρέπει να κυριαρχεί είναι οτι η βία γεννάται από την αντίληψη της μη ισότητας των φύλων. Κατά συνέπεια πολιτικές και δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων και επικοινωνίας για την ισότητα σε κάθε ηλικία (και κυρίως στις μικρές ηλικίες) αποτελούν ένα βασικό σημείο εκκίνησης. Σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει διαρκώς και αποκτά πολύ-πολιτισμικά χαρακτηριστικά, η αφετηρία επίσης θα πρέπει να είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας.

Επίσης σήμερα ο ρόλος του Δημοσίου τομέα περιορίζεται διαρκώς, αφήνοντας ζωτικό χώρο στις γυναικείες οργανώσεις αλλά και την κοινωνία των πολιτών εν γένει. Ο ρόλος του Δημοσίου τομέα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου δεν περιορίζεται μόνον στον πολύτιμο ρόλο και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Επεκτείνεται και στη λειτουργία των τοπικών φορέων Αυτοδιοίκησης, την αποτελεσματική απονομή δικαίου σε περιστατικά, στη λειτουργία των Αστυνομικών Αρχών αλλά και το ρόλο των Υγειονομικών Αρχών στην έγκαιρη διάγνωση και προστασία θυμάτων.  Καταλαβαίνουμε σήμερα, ότι η διασύνδεση μονάδων (αστυνομία, γυναικείες οργανώσεις, και φορείς προστασίας θυμάτων, Υγειονομικές Μονάδες, Δικαστικό Σύστημα) αποτελεί ίσως το «κλειδί» μιας επιτυχημένης παρέμβασης στην αντιμετώπιση του φαινόμενου.  

Στο πεδίο δραστηριοποιούνται ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων, οι οποίες με πενιχρά πολλές φορές μέσα προσπαθούν να προστατεύουν θύματα (κυρίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή μεταναστών), παρόλα αυτά η επιτυχημένη παρέμβαση σήμερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ολοκληρωμένη επανένταξη του θύματος στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Δεν αρκεί δηλαδή η προστασία από το κακοποιητικό περιβάλλον (η απομόνωση) αλλά και η αποτελεσματική επανένταξη ώστε το θύμα να ξεκινήσει μια νέα καλύτερη ζωή. Και αυτό πολλές φορές είναι πολύ δυσκολότερο από την προστασία από τον «θύτη». Σήμερα χρειάζεται να χτίζουμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν τις δυνατότητες να βοηθούν το θύμα ώστε να ξεκινά γρήγορα και αποτελεσματικά τη ζωή της, και αυτό προϋποθέτει συνεργασία, συνέργειες, επαγγελματισμό αλλά και αποτελεσματικότητα.    

Η κατανόηση του φαινόμενου σήμερα μας οδηγεί στον «θύτη» ο οποίος δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «εγκληματίας» αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιστημονικό τρόπο, συμβουλευτικά ώστε να μην επαναλάβει το ίδιο λάθος σε διαφορετικό άτομο.

Έτσι συνολικά, οδηγούμαστε, σε μια γκάμα παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ισχυρή επικοινωνία έτσι ώστε το κάθε περιστατικό να μην θεωρείται ούτε «στίγμα» ούτε και «πρόβλημα» παρά μόνον μια κατάσταση η οποία μπορεί και να διορθωθεί. Και διορθώνεται από ανοιχτό διάλογο στην κοινωνία, την ανάπτυξη συνεργιών από την κοινωνία των πολιτών αλλά και από την ενεργή τους συνεργασία με φορείς του Δημοσίου τομέα σε κάθε επίπεδο πρόληψης ή και παρέμβασης.

(*) Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου αποτελώντας μέρος του Συνολικού έργου «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Παρέμβασης για την Ισότητα και την Κακοποίηση», στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων) (Α & Β κύκλος)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Το περιεχόμενο του άρθρου βασίζεται στα συμπεράσματα της Ημερίδας ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΕΡΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16 Σεμπτεμβρίου, την οποία και οργάνωσε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & ν. Ηρακλείου.