Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης (κωδ. Θέσης: ΣΟΔ)

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια γυναικεία Μη Κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα υπεράσπισης της Ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια εδώ και 20 χρόνια στην Κρήτη. Μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας του είναι τα η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων αντιμετώπισης της βίας, ή και την βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε στελέχη που θα πλαισιώσουν την ομάδα μας, και τα οποία θα συμμετέχουν στην καθημερινή μας λειτουργία, και θα συμμετέχουν στα έργα τα οποία υλοποιεί ο Σύνδεσμος. Το νέο στέλεχος θα αποτελεί μέρος της ομάδας μας και θα συμμετέχει με την επάρκεια του, τη δημιουργικότητα του στην υλοποίηση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων έργων τα οποία συν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλυτικότερα αναζητούμε ΠΕ – ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικής ή συναφούς επιστημονικής εξειδίκευσης για πλήρη απασχόληση και για ορισμένο χρόνο 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.
Το στέλεχος που θα απασχοληθεί θα πρέπει να αναλάβει (καθήκοντά θέσης):
– Παρακολούθηση προϋπολογισμού, και των οικονομικών ροών έργων που υλοποιεί ο φορέας
– Συμπλήρωση επικαιροποίηση και παρακολούθηση δελτίων απασχόλησης εργαζομένων και στελεχών του φορέα στα προγράμματα που υλοποιούνται
– Την συμμετοχή στην παραγωγή οικονομικών δεικτών για τα έργα και τις δράσεις του φορέα
– Τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του φορέα
– Θα πρέπει να συνεργάζεται με στελέχη φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Θα λειτουργεί και σε ξενόγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά)
– Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη και τον συντονιστή έργων του φορέα
– Θα αναφέρεται στον Συντονιστή έργων και την Πρόεδρο Δ.Σ. του φορέα
– Θα συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου και υποβολής προτάσεων του φορέα
– Θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας ανα πρόγραμμα (έργο)
– Θα αρχειοθετεί το υλικό του οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων έργων στα αντίστοιχα αρχεία του φορά
Το νέο μας στέλεχος θα πρέπει:
– Να είναι απόφοιτος(η) σχολής ΑΕΙ Οικονομικού ή ΤΕΙ Λογιστικής (πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) με το οποίο παρέχει επαγγελματικό δικαίωμα. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί προτεραιότητα συνεργασίας.
– Να είναι άριστος(η) γνώστης της αγγλικής γλώσσας (διαπιστωμένη γνώση)
– Να έχει τη άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού όλων των εργαλείων Microsoft (διαπιστωμένη γνώση χειρισμού όλων των πακέτων Microsoft office) καθώς και εργαλείων στατιστικής ανάλυσης (π.χ SPSS)
– Να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Να διαθέτει ευχέρεια συνεργασία σε ομάδες
– Να είναι δημιουργική προσωπικότητα και να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε χρονικές προθεσμίες.
– Η προϋπηρεσία σε παρόμοια απασχόληση (παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου Ευρωπαϊκών έργων) αποτελεί προτεραιότητα συνεργασίας.

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης με τη θεματική και τη δυναμική της κακοποίησης. Επιπλέον θα προσφέρεται μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, και συνεχή υποστήριξη στη διαρκή βελτίωση του στελέχους.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν συνημμένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια μικρή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kakopoiisi.gr (θεμα: ΣΟΔ ).
Επιπλέον πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου δεν θα δοθούν.

ESCAPE