Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Στέλεχος Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Project Officer (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:PO)

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια γυναικεία Μη Κυβερνητική οργάνωση υποστήριξης γυναικών που βιώνουν τη βία και κακοποίηση με έντονο έργο τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας της είναι η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων αντιμετώπισης της βίας, ή και την βελτίωση υφιστάμενων πολιτικών αντιμετώπισης της βίας.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε στελέχη που θα είναι ικανά να πλαισιώσουν την ομάδα μας, και τα οποία θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό και διαχείριση έργων καθώς και στην καθημερινή λειτουργία του Συνδέσμου. Τα νέα στελέχη, υποστήριξης έργων, θα αποτελούν μέρος της ομάδας μας και θα συμμετέχουν με την εμπειρία και επάρκεια τους, τη δημιουργικότητας του στην υλοποίηση έργων τα οποία συν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ιδιωτικό Τομέα.

Αναλυτικότερα αναζητούμε στέλεχος με εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα έργα για πλήρη απασχόληση και για ορισμένο χρόνο 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας.

Το στέλεχος που θα απασχοληθεί θα πρέπει να αναλάβει (καθήκοντά θέσης):

 • Συντονισμός και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου συν χρηματοδοτούμενου έργου(ων)
 • Οργάνωση (σε συνεργασία με την ομάδα του φορέα) εκδηλώσεων τοπικής και υπερ-τοπικής κλίμακας
 • Τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του φορέα
 • Θα πρέπει να συνεργάζεται με στελέχη φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Θα λειτουργεί και σε ξενόγλωσσο περιβάλλον (αγγλικά)
 • Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα στελέχη και τον συντονιστή έργων του φορέα
 • Θα αποτελεί μέρος και της ομάδας ευαισθητοποίησης κοινού του φορέα
 • Θα αναφέρεται στον Συντονιστή έργων και την Πρόεδρο Δ.Σ. του φορέα
 • Θα παρακολουθεί θα κάνει έρευνα ή θα συμμετέχει στην έρευνα σχετικά με τη θεματική με την οποία απασχολείται
 • Θα συμμετέχει στην ομάδα οργάνωσης και υποβολής προτάσεων του φορέα
 • Θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το κατάλληλο στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Βασικό τίτλο σπουδών / Μεταπτυχιακό τίτλο σχολής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών / Πολιτικών / Νομικών / Οικονομικών/ Επιστημών με (πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών) με το οποίο παρέχεται επαγγελματικό δικαίωμα.
 • Η κατοχή Διδακτορικού τίτλου αποτελεί προτεραιότητα συνεργασίας
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον σχεδιασμό / υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (διαπιστωμένη γνώση)
 • Δυνατότητα χειρισμού όλων των εργαλείων Microsoft (διαπιστωμένη γνώση χειρισμού όλων των πακέτων Microsoft office)
 • Δυνατότητα μετακινήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ευχέρεια επικοινωνίας
 • Δημιουργική προσωπικότητα με τη δυνατότητα να λειτουργεί σε χρονικές προθεσμίες.

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & νομού Ηρακλείου θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης με τη θεματική και τη δυναμική της κακοποίησης. Επιπλέον θα προσφέρεται μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη, και συνεχή υποστήριξη στη διαρκή βελτίωση του στελέχους.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν συνημμένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια μικρή επιστολή ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kakopoiisi.gr (θέμα: ΡΟ ).

Επιπλέον πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου δεν θα δοθούν.

ESCAPE