Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

Care4Trauma 

Το έργο Care4Trauma (mproving GBV victims support services and the access to justice through Trauma-informed care – 101056671) στο πλαίσιο του «Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης» συντονίζεται από το Associazione Mondodonna Onlus (Ιταλία) και είναι συνολικής διάρκειας 30 μηνών. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 6 εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: 

 • Associazione Mondodonna Onlus, Ιταλία 
 • Societa Italiana Per Lo Studio Dello Stresstraumatico, Ιταλία 
 • Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, Ελλάδα 
 • Asociación Bienestar Y Desarrollo, Ισπανία 
 • Mtu Naiste Tugi- Ja Teabekeskus, Εσθονία 
 • Autonomna Zenska Kuca Zagreb – Zeneprotiv Nasilja Nad Zenama, Ουγγαρία 

 Το έργο μας: 

Το Care4Trauma αποτελεί μια διακρατική συνεργασία με σκοπό να αυξήσει την ορατότητα και την κατανόηση της προσέγγισης Ενημερωμένης Φροντίδας Τραύματος (TraumaInformed Care) και την αξιοποίηση της στο έργο των από εργαζομένων πρώτης γραμμής στην υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Εσθονία, και την Ουγγαρία.  

 Οι κύριες δράσεις και αποτελέσματα του έργου είναι: 

 • Συλλογή στοιχείων και εκπόνηση έρευνας σχετικά με την πρόσβαση των θυμάτων έμφυλης βίας στην δικαιοσύνη και τις διαθέσιμες πληροφορίες και αξιοποίηση της Ενημερωμένης Φροντίδας Τραύματος (TraumaInformed Care) στην Ιταλία, την Ελλάδα την Ισπανία, τη Εσθονία, και την Ουγγαρία 
 • Χαρτογράφηση των υπηρεσιών και μεθοδολογιών υποστήριξης θυμάτων στις συμμετέχουσες χώρες καθώς και βέλτιστες πρακτικές που ενσωματώνουν την Ενημερωμένη Φροντίδα Τραύματος (TraumaInformed Care) με ειδική μνεία σε εκείνες που αφορούν τα θύματα έμφυλης βίας και τα δικαιώματα των θυμάτων 
 • Διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής για την ενσωμάτωσης της Ενημερωμένη Φροντίδα Τραύματος (TraumaInformed Care) στο έργο των  εργαζομένων στην υποστήριξη θυμάτων βίας και σε ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων. 
 • Σχεδιασμός δύο διακριτών προγραμμάτων κατάρτισης: Το πρώτο πρόγραμμα αποτελεί εισαγωγή στην Ενημερωμένη Φροντίδα Τραύματος (TraumaInformed Care) και στοχεύει σε κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, κοινωνικούς επιστήμονες και εκπαιδευτές. Το δεύτερο πρόγραμμα ειδικεύεται στην ψυχοτραυματολογία με εστίαση στην Ενημερωμένη Φροντίδα Τραύματος (TraumaInformed Care) και στοχεύει σε επιστήμονες ψυχικής υγείας. 
 • Διεξαγωγή εξειδικευμένων διακρατικών καταρτίσεων για επιλεγμένο προσωπικό των οργανισμών της σύμπραξης. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην κατάρτιση θα έχουν μετέπειτα την υποχρέωση μεταλαμπάδευσης των νέων γνώσεων στους/ις συναδέλφους τους. 
 • Σύνταξη ενός εγχειριδίου με πληροφορίες και πρακτικές κατευθυντήριες για την εφαρμογή των αρχών της Ενημερωμένης Φροντίδας Τραύματος (TraumaInformed Care). Η συγκεκριμένη έκδοση θα περιλαμβάνει στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής καθώς και πραγματικά παραδείγματα περιπτωσιολογικών μελετών που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. 
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της σημαντικότητας προσεκτικής αντιμετώπισης και ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας. Ειδικά το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και χρήσης της προσέγγισης Ενημερωμένης Φροντίδας Τραύματος (TraumaInformed Care), τόσο από τους ειδικούς ψυχικής υγείας, όσο και από τους/τις δικηγόρους και κοινωνικούς και δημόσιους λειτουργούς που έρχονται πρώτοι/ες σε αλληλεπίδραση με το θύμα. 

Στόχος:

Γενικότερα το έργο στοχεύει στην βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη των θυμάτων έμφυλης βίας:

(α) μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών για κακοποιημένες γυναίκες όπως αυτές παρέχονται από τις οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων,

(β) μέσω της προώθησης πρωτοβουλιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υποστηρικτικών οργανώσεων και μέσω της προσπάθειας με σκοπό την υιοθέτηση μια στοχευμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση του τραυματικού συνδρόμου (Trauma-Informed Care) και

(γ) μέσω της διεύρυνσης της κατανόησης του οφέλους μιας τέτοιας προσέγγισης.

Συγκεκριμένα, το έργο Care4Trauma στοχεύει να ενισχύσει τις δυνατότητες των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, των δικηγόρων, των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων σχετικά με την εφαρμογή μια στοχευμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού συνδρόμου στο πλαίσιο της παροχής υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας και να προωθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε οργανώσεις παροχής υποστήριξης σε θύματα έμφυλης βίας στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, στοχεύει, μέσω  δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθησης, στον εντοπισμό και στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και στην ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή μια στοχευμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού συνδρόμου στις ως άνω σχετικές οργανώσεις. Στοχεύει στη γνωστοποίηση των κωλυμάτων και των εν γένει εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα θύματα έμφυλης βίας όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και στον εντοπισμό των οργανωτικών και εκπαιδευτικών ελλειμάτων και αναγκών που σχετίζονται με το εν λόγω ζήτημα και στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση ως προς την παροχή στοχευμένης φροντίδας για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού συνδρόμου με αποδέκτες σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

Το έργο Care4Trauma απευθύνεται σε 3 συγκεκριμένα target groups.

 • H πρώτη ομάδα αντιπροσωπεύει το προσωπικό των οργανώσεων παροχής υποστήριξης στα θύματα έμφυλης βίας και τους επαγγελματίες οι οποίοι σχετίζονται εν γένει με τη διαδικασία υποστήριξης των θυμάτων ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων και περιλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ψυχολόγους και ψυχιάτρους.
 • Η δεύτερη ομάδα αφορά την προώθηση και την απαιτούμενη πολιτισμική και οργανωτική αλλαγή με σκοπό την κοινή εισαγωγή και υιοθέτηση κατάλληλης μεθοδολογίας προσέγγισης και φροντίδας του μετατραυματικού συνδρόμου και περιλαμβάνει οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων, δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης, κοινωνικές δομές και λοιπούς σχετικούς φορείς στον τομέα της δικαιοσύνης.
 • Η Τρίτη ομάδα αφορά αρμόδιους φορείς και αρχές επιφορτισμένες με τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες κοινωνικές δομές.

19/11/22

Η προσέγγιση της υποστήριξης επιζωσών βίας με έμφαση στη θεραπεία του τραύματος σε κάθε στάδιο, αποτελεί την νέα εστίαση του φορέα μας σε ότι αφορά τη γυναίκα που αποφασίζει να μιλήσει και να ζητήσει τη βοήθεια φορέων στήριξης γυναικών όπως ο δικός μας.
Στο έργο Care4Trauma το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV της Ευρωπαϊκής ένωσης μαζί με άλλους 4 φορείς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από την Ευρώπη εξετάζουμε τον τρόπο μεγιστοποίησης της προστασίας και φροντίδας των γυναικών.
Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκαν οι εταίροι του έργου στο Zagreb της Κροατίας ώστε να σχεδιαστεί μεγάλη έρευνα πεδίου στελεχών πρώτης γραμμής.
Θέλουμε καμία γυναίκα να μην είναι μόνη στην απόφασή της να πει το μεγάλο ΟΧΙ στη Βία…!

Υλικό:

 Country Report_GR

ESCAPE