Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“DIS.CO.” ERASMUS+ KA2, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ERASMUS+ Βασική Δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

DISCO  – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως» για επαγγελματίες στον τομέα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας ή κακοποίησης

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου συντονίζει το διακρατικό έργο με τίτλο “DISCO – Development of “at a DIStance” COunselling Skills for professionals in the field of Counselling Women Victims of Violence or Abuse”, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+, Δράση 2, «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». 

Στόχος του έργου είναι η Ενίσχυση των Επαγγελματικών Ικανοτήτων των Επαγγελματιών Συμβουλευτικής Θυμάτων Βίας ή Κακοποίησης, όσον αφορά την «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως». Ως «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως» νοείται η διενέργεια δραστηριοτήτων συμβουλευτικής ή διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών μέσω τηλεφώνου, βίντεο-κλήσης, ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (e-mail, chat) και όχι δια ζώσης. 

Μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί στήριξης γυναικών θυμάτων βίας και κακοποίησης, χρησιμοποιούν την εξ αποστάσεως συμβουλευτική και διαχείριση κρίσεων μέσω κυρίως των Τηλεφωνικών Γραμμών Βοήθειας, οι επαγγελματίες και εθελοντές που εμπλέκονται δεν έχουν λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση στην θεματική της «Συμβουλευτικής Εξ Αποστάσεως». Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Ακόμη, η εξειδικευμένη κατάρτιση στην «Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως» δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες και τους οργανισμούς να προσφέρουν στήριξη σε θύματα τα οποία είτε για προσωπικούς είτε για γεωγραφικούς ή άλλους λόγους προτιμούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως.

Το έργο DISCO λοιπόν, επικεντρώνεται στην Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Εργαλείων τα οποία θα στοχεύουν στην κατάρτιση των επαγγελματιών στην εν λόγω θεματική, όπως και στην δημιουργία εναλλακτικών διόδων για την εξυπηρέτηση των θυμάτων βίας και κακοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο το έργο θα δημιουργήσει:

  1. Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα «Συμβουλευτική Εξ Aποστάσεως» https://discoprojectcom.wordpress.com/2019/10/28/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-3/
  2. Eξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης (E- learning)  https://discoprojectcom.wordpress.com/2019/06/06/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ 
  3. Ηλεκτρονική (Online) Εφαρμογή «Σχεδιασμός Ασφάλειας θυμάτων» για επαγγελματίες που δουλεύουν με γυναίκες θύματα βίας https://discoprojectcom.wordpress.com/2020/01/13/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-4/

Oι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Ενδυνάμωση των συνεργασιών, της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των εταίρων οργανισμών στην θεματική της «Συμβουλευτικής Εξ Αποστάσεως» στον τομέα της υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας ή κακοποίησης,
  • Βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών Συμβουλευτικής και Στήριξης θυμάτων,
  • Προώθηση καινοτόμων πρακτικών και εναλλακτικών διόδων στην Συμβουλευτική θυμάτων,
  • Βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και συναφών φορέων μέσω της κατάλληλης κατάρτισης των στελεχών και εθελοντών τους,
  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε θύματα βίας ή κακοποίησης που χρήζουν συμβουλευτικής. 

  Το έργο DISCO είναι συνολικής διάρκειας 24 μηνών και συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από έξι Ευρωπαϊκές χώρες:

 

ESCAPE