Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

MARVOW2.0

Τα περιστατικά κακοποίησης κατά ηλικιωμένων γυναικών αυξάνονται διαρκώς καθιστώντας αναγκαία μία συλλογική και ουσιαστική απάντηση στο φαινόμενο. Το έργο MARVOW, που προηγήθηκε, έδειξε τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν στην διαχείριση παρόμοιων περιστατικών. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επαγγελματιών και υπηρεσιών σε εθνικό και πολύ-εθνικό επίπεδο, η ανάγκη για διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων και μίας βελτιωμένης μεθόδου αξιολόγησης κινδύνου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες κλειδιά χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων τους με εμβάθυνση στα ζητήματα κακοποίησης εναντίον ηλικιωμένων γυναικών, στην αντιμετώπιση του φαινομένου με επίκεντρο το θύμα και την διαχείριση θυτών. Τέλος, απαιτείται η υιοθέτηση και η καθιέρωση εθνικών και διεθνών προτύπων και συστάσεων για την προστασία των θυμάτων κακοποίησης μέσω μία δι-υπηρεσιακής συνεργασίας.

Έρευνες σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έδειξαν ότι τα ποσοστά σε ηλικίες 60 ετών και άνω είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτών που καταλήγουν σε καταγγελίες είναι περιορισμένα, πράγμα που αποδεικνύει ότι τα πραγματικά περιστατικά μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Μέσα από σχετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έργα (TISOVA, WHOSEFVA & MARVOW) έχει προκύψει ότι το είδος της κακοποίησης που μπορεί να δέχεται μία ηλικιωμένη γυναίκα μπορεί να λάβει πολλές μορφές, σεξουαλική, οικονομική, φυσική, λεκτική, παραμέλησης, γυναικοκτονία. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι οι θύτες των περιστατικών κακοποίησης εναντίον ηλικιωμένων γυναικών μπορεί να διαφέρουν, καθώς μπορεί να προέρχονται από τους συντρόφους, από τους φροντιστές, τα παιδιά κ.α.

Το έργο μας:

Το έργο MARVOW 2.0 (101096363 – Coordinated Multi-Agency Response to Violence against Older Women), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CERV-2022-DAPHNE, αποτελεί ένα έργο διάρκειας 36 μηνών (2023-2025) και επικεντρώνεται στην αναγνώριση των κενών στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και την ανάγκη μίας δι-υπηρεσιακής συνεργασίας με σκοπό την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών και την προστασία των ηλικιωμένων γυναικών.

Ο σκοπός:

Το έργο είναι συνολικής διάρκειας τριών ετών και θέτει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

 • Την ανάπτυξη ενός εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνου για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής από της Υπηρεσίες Διαχείρισης Θυμάτων έμφυλης βίας και την ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας και εργαλείων για αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών.
 • Την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την ενίσχυση των ικανοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο (δικαστικούς, υπηρεσίες υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία κ.α.).
 • Την διαμόρφωση ενός δομημένου και συντονισμένου Πρωτοκόλλου για τους εμπλεκόμενους φορείς και ενός συνόλου Συστατικών Πολιτικών για ουσιαστικές αλλαγές.
 • Την προώθηση και την διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του στους εμπλεκόμενους φορείς, τους επαγγελματίες, τους λήπτες αποφάσεων και χάραξης πολιτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Η ομάδα του έργου είναι:

Στο πλαίσιο του έργου MARVOW2.0 συνολικά 7 χώρες μέλη της Ε.Ε. (, Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία) συμμετέχουν και συνεργάζονται με σκοπό την διαμόρφωση ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, οι εταίροι είναι:

 • Αυστρία, Verein Autonome Osterreichische Frauenhauser (AOF), 
 • Ελλάδα, Σύνδεσμος μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου (UWAH),
 • Κύπρος, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου Ίδρυμα (MIGS)
 • Ιταλία, Anci Associazione Regionale Comuni Italiani Lazio (ANCI LAZIO)
 • Ισπανία, Associacio Conexus Atencio, Formacio I Investigacio Psicosocials (CONEXUS)
 • Γαλλία, SC PSYTEL
 • Βουλγαρία, Assiciation NAIA (NAIA)
 • European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence EV (WWP EN)
 • Age Platform Europe (AGE)
 • Women Against Violence Europe (WAVE)

Τα αποτελέσματα:

 • Μεθοδολογία και Εργαλείο Αξιολόγησης Κινδύνου
 • Εκπαιδευτικό Υλικό για Επαγγελματίες
 • Πρωτόκολλο Λειτουργίας
 • Συστάσεις Χάραξης Πολιτικών

Πηγές:

Βρείτε περισσότερα:

MARVOW

ESCAPE