Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

SAFENET

Μια νέα παρέμβαση αντιμετώπισης της βίας μέσω διαδικτύου απέναντι σε κορίτσια και γυναίκες ξεκίνησε, με στόχο την βιώσιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου από επαγγελματίες πρώτης γραμμής καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς τους.  

Η διαδικτυακή βία έχει ως αποδέκτη κυρίως γυναίκες και κορίτσια, με τις νέες γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κακοποίησης και παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 73% των γυναικών έχουν υποστεί κάποια μορφή διαδικτυακής βίας. Η διαδικτυακή κακοποίηση και παρενόχληση προέρχεται, ενισχύει και αναπαράγει τις ίδιες δομικές ανισότητες και διακρίσεις με τις άλλες μορφές έμφυλης βίας. Επιτακτική ανάγκη θεωρείται πρωταρχικά η πρόληψη του φαινομένου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Η αλλαγή των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η διαδικτυακή βία αντιμετωπίζεται ως σοβαρή πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τόσο της νέας γενιάς χρηστών της τεχνολογίας, δηλαδή των αγοριών και κοριτσιών, όσο και τον γονέων και των σχολικών επαγγελματιών, καθώς και η δημιουργία εργαλείων για την προστασία και υποστήριξη των γυναικών και κοριτσιών θυμάτων βίας .  

Ο στόχος:

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας για την αντιμετώπιση της έμφυλης διαδικτυακής βίας και την υποστήριξη των κοριτσιών θυμάτων βίας, μέσω δράσεων 

  • Aνάπτυξης ικανοτήτων των σχολικών επαγγελματιών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον,  
  • Eυαισθητοποίησης των γονέων και της οικογένειας για το φαινόμενο και την διαχείριση αποκάλυψης της βίας. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ασφάλειας ως προς τα έφηβα κορίτσια, ώστε να μπορούν να αποκαλύπτουν φαινόμενα και περιστατικά βίας μέσω διαδικτύου χωρίς να φοβούνται και κυρίως να υπάρχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.  

Έρευνες έχουν δείξει το πολύ χαμηλό επίπεδο αντίληψης από την πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά κυρίως από την πλευρά των γονέων σε σχέση με το φαινόμενο. Επιπλέον, η έρευνα έχει καταδείξει την αδυναμία των στελεχών πρώτης γραμμής στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών, ένα κενό το οποίο καλείτε να καλύψει το SAFENET 

Το Έργο μας:

  • Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο αναφοράς και υποστήριξης θυμάτων έμφυλης διαδικτυακής βίας,  το οποίο θα διαχυθεί σε στελέχη πρώτης γραμμής στην Ελλάδα και την Νορβηγία.  
  • Επιπλέον, θα διαμορφωθούν οδηγίες για τους γονείς και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον σε σχέση με το φαινόμενο, ενώ πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα ενεργειών εκπαίδευσης και διάχυσης στις σχολικές κοινότητες αλλά και την κοινωνία.  

Υλικό:

Βρείτε περισσότερα:

Ιστοσελίδα Έργου SafeNet

Live Chat Tool SafeNet

Το έργο SAFENET υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, και εταίρους το KUN – Centre for Equality and Diversity (Νορβηγία) και το Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΙΑΚΕ (Ελλάδα).  

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.
Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:
Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

 

ESCAPE