Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

TRUST

Το έργο TRUST (Towards Replicable forms of Support and Tools for Womens Specialist Services in crisis situations – 101049329) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος CERV-2021-DAPHNE, συντονίζεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών  Κοινωνικού Φύλου (Κύπρος) και είναι συνολικής διάρκειας 24 μηνών. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 9 εταίροι από επτά Ευρωπαϊκές χώρες: 

 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών  Κοινωνικού Φύλου, Κύπρος 
 • Ινστιτούτο Per La Ricerca Sociale Scarl, Ιταλία 
 • Ίδρυμα De Dones Fundacio Privada, Ισπανία 
 • Ίδρυμα Bulgarski Tsentar Za Genderizvedvaniya, Βουλγαρία 
 • Uniao De Mulheres Alternativa Resposta Associacao, Πορτογαλία 
 • Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, Ελλάδα 
 • Rel.Azioni Positive Societa Cooperativa sociale, Ιταλία 
 • Verein Autonome Osterreichische Frauenhauser, Αυστρία 
 • Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, Κύπρος 

Το TRUST αποτελεί μια διακρατική συνεργασία για την ενδυνάμωση των φορέων που διαχειρίζονται ζητήματα έμφυλης βίας στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Αυστρία.  

Ο εν λόγω στόχος θα επιτευχθεί, με την αναδιάρθρωση των εσωτερικών διαδικασιών των οργανισμών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε με την έλευση της πανδημία Covid-19.  

Οι κύριες δράσεις και αποτελέσματα του έργου είναι: 

 • Διερεύνηση, χαρτογράφηση και συλλογή στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Αυστρία: κατανόηση του αντικτύπου για τις οργανώσεις που ασχολούνται με την έμφυλη βία, ειδικά σε αναφορά με τις απασχολούμενες γυναίκες. 
 • Δημιουργία μίας συλλογής με τα μέτρα και τις εργαλεία που αξιοποιήθηκαν από τις οργανώσεις για να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε μετά την πανδημία Covid-19 
 • Εκτίμηση των αναγκών, εντοπισμός των κυριότερων προβλημάτων και εμποδίων και καθορισμών των τομέων που χρίζουν  παρεμβάσεων εντός των οργανώσεων.  
 • Διεξαγωγή πέντε διακρατικών θεματικών εκπαιδεύσεων προσωπικού στις νέες διαδικασίες/ πρωτόκολλα λειτουργίας και πιλοτική εφαρμογή τους στις οργανώσεις που συμμετέχουν στο έργο. 
 • Δημιουργία ενός εγχειριδίου λειτουργίας για οργανώσεις που ασχολούνται με την έμφυλη βία με βάση τα συμπεράσματα της πιλοτικής φάσης του έργου. Το εγχειρίδιο θα αποτυπώνει ένα «Μονοπάτι Αλλαγής» για τις οργανώσεις, ενώ θα αξιοποιηθεί ως πρωτόκολλο λειτουργίας και θα συμπεριληφθεί στις διαδικασίες ISO των οργανώσεων.  
 • Προετοιμασία τοπικών στρατηγικών για μια ολοκληρωμένη απόκριση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βία ως ένα εργαλείο που προάγει τις διασυνδετικές αποκρίσεις των φορέων σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, 
 • Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών και κοινοτικών – κοινωνικών υπηρεσιών με εστίαση στη συνεργατική και συνεπή απόκριση των υπηρεσιών, γεγονός που αυξάνει την προσλαμβανόμενη ασφάλεια, μειώνει τους επικείμενους κινδύνους και βοηθά στην πρόληψη επιπλέον επιθέσεων εντός της κοινότητας 
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της σημαντικότητας ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης δραστών ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των σχετιζόμενων φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών και του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου –διαμέσου μιας μη-επικριτικής ποινικής παρέμβασης- να μειωθεί η ενδοοικογενειακή βία.  

 

Δελτίο Τύπου: Νέα βάση δεδομένων για τα μέτρα ενίσχυσης των φορέων υποστήριξης γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

ESCAPE