Γραμμή Ελπίδας: 801 11 16000

“WHOSEFVA” HTTP://WHOSEFVA-GBV.EU/EL/

Ο φορέας συμμετέχει στο διακρατικό έργο “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organisations to support Elderly Female Victims of Abuse”, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση παρεμβάσεων για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων κακοποίησης, υπό τον συντονισμό της Εσθονικής ΜΚΟ “Women Support and Information Centre”.

ESCAPE